Com detectar errors i avaries als Frens del teu Cotxe

Uns frens en bon estat són claus per garantir la seguretat activa del vehicle. A banda dels amortidors i dels pneumàtics, és evident que els frens és l’element de seguretat que està més sotmès al desgast. Estar capacitats per detectar qualsevol fallada o avaria als frens pot arribar a estalviar-nos força problemes i, fins i tot, a salvar vides.

Tot seguit farem una anàlisi d’alguns dels senyals més importants que cal tenir en compte com a símptoma que hi ha una fallada als frens.

  • Un d’aquests primers senyals que ens pot advertir que hi ha un problema al sistema de frenada és que el recorregut del pedal del fre, fins al moment en què el cotxe comença a frenar, sigui més llarg del normal. De ben segur que la fallada s’ha produït per una fuita al circuit hidràulic de frens o perquè les pastilles estan gastades en excés; si n’és el cas, caldrà substituir-les immediatament.
  • Aquesta anomalia també pot estar provocada per l’ús d’una marca de líquid de frens inadequada (és millor seguir les indicacions del fabricant) o perquè el nivell del líquid està per sota del mínim indicat. En aquest cas, caldria comprovar que no hi hagi aire a l’interior del circuit, ja que si n’hi hagués caldria purgar-lo.
  • Si quan pitgem el pedal del fre del vehicle notem que té un tacte esponjós, sense fermesa, el més probable de tot és que el circuit tingui aire, que el líquid de frens triat no sigui el més adient i, fins i tot, que un pistó d’una de les mordasses del fre s’hagi clavat o embrutat. Si l’avaria es troba en aquest punt, caldria netejar-lo i canviar els retenidors i els maneguins. A més a més, un tub flexible del fre en mal estat, tot i no tenir pèrdues, de la mateix manera que quan es produeix un gripatge en una pinça, també pot arribar a produir aquesta percepció. En tots dos casos caldrà canviar la peça malmesa.
  • Per contra, si el que passa és que cal pitjar el pedal amb molta força per poder frenar, és probable que les pastilles no mosseguin els discos perquè estiguin greixades o cristal·litzades o que s’hagi produït un gripatge al pistó d’una de les mordasses. Podria ser, però, que fos una avaria molt més costosa: que el cilindre mestre estigui clavat o que els discos estiguin malmesos, perquè si fos així caldria substituir les peces fetes malbé en ambdós casos. Per fi, però no per això menys important, podria tractar-se d’un problema amb el servofrè, que demana una revisió minuciosa.
  • Quan la carrera del pedal del fre es redueix substancialment el més probable és que l’avaria estigui al cilindre mestre, en el funcionament defectuós de les molles encarregades que el pistó retorni a la seva posició o que el pistó de la mordassa s’hagi quedat enganxat.
  • Un altre indicatiu d’una fallada o una avaria en el sistema de frenat apareix quan una de les rodes es bloqueja en frenar. Quan això passa, és molt probable que s’hagi produït una obstrucció a les conduccions del líquid hidràulic, que una de les pastilles estigui malmesa o sigui defectuosa, o potser que el cable del fre de mà es quedi enganxat.
  • També és possible que en el moment de frenar es notin vibracions al pedal del fre perquè molt probablement els rodaments de les rodes estan en mal estat, que els discos estiguin deformats i bombats o que hi hagi alguna complicació amb el material emprat per a la fabricació dels discos.
  • Un altre factor que cal tenir en compte és que hi ha la possibilitat que, en calent, els frens perdin part de la seva eficàcia. Això és degut a la mala qualitat de les pastilles o potser fan un mal contacte amb el disc del fre; es recomana canviar-les tant en un cas com en l’altre.
  • Un altre dels senyals és que el cotxe es desplaci lateralment en frenar en una recta. En aquests casos, tot i que la fallada pot tenir orígens múltiples, primer de tot cal revisar si les pastilles, els cilindres de la mordassa, els discos i les canonades del circuit estan en bones condicions; en cas contrari, caldria substituir els elements malmesos. De segur que es tracta d’una avaria difícil de solucionar perquè pot estar provocada per moltes causes diferents.
  • En darrer lloc, és possible que els frens grinyolen o vibren. En cas que grinyolin, cal centrar-se en diverses possibilitats: que hi hagi una làmina antisoroll que estigui trencada, desplaçada o doblegada, que hi hagi partícules metàl·liques o pols incrustat a les pastilles del fre, o que les pastilles freguin contra la mordassa. Si en canvi vibren, és probable que les pastilles estiguen brutes, que hi hagi alguna molla trencada, que els rodaments o les ròtules estiguin malmeses, o els discos bombats.