Condicions generals de contractació

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per RODI METRO, S.L. (D'ara en endavant RODI) amb NIF B60864311 i domicili al C / Pere de Cabrera, 16, 5a planta de (25001) Lleida (ESPANYA).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l'enllaç "Avisos Legals".

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en el moment de la contractació.

 

1. Preus i impostos

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a RODI les quantitats especificades en el moment de la compra a la relació de preus establertes en la web www.rodi.cat per als productes escollits.

Els productes que s'ofereixen en aquesta web estan subjectes a l'Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte.

El cost de muntatge o instal·lació dels productes NO ESTÀ INCLÒS en el preu.

Un cop finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al seu pagament, a la pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses d'instal·lació i de muntatge, que es reflectiran en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura.

No s'inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

 

2. Procediment de compra

A través d'aquesta pàgina web només podran ser realitzats comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s'han de seguir els següents passos:

  1. Escollir el producte que desitgi adquirir.

  2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la cistella de la Compra i podrà escollir entre seguir comprant o tramitar la comanda.

  3. Per tramitar la comanda, si és el primer cop que accedeix al nostre portal, cal omplir un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, al correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per continuar amb el procés de compra, serà suficient que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

  4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total, incloent despeses de taller i impostos.

  5. Així mateix, caldrà seleccionar el taller on desitja que se li instal·li el producte i seleccionar una data a manera de cita per al muntatge.

  6. Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació dels termes i condicions de venda.

  7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

  8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó "Comprar".

  9. Un cop premi el botó "Comprar" rebrà instruccions per al lliurament del producte.

El CLIENT es dóna per informat que les fotografies i descripcions dels productes a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i serveis oferts per la qual cosa és possible que puguin diferir de l'original. Les descripcions i il·lustracions dels productes oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu.

 

3. Disponibilitat i Lliurament

Els productes oferts per RODI es troben disponibles per la seva compra en tota la Unió Europea però el lliurament i el muntatge es realitzarà exclusivament en un dels tallers disponibles a la web.

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per RODI estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament en la nostra web per a cada producte pel que, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la manca de disponibilitat al client. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra web es troben disponibles per al seu muntatge.

En els casos en què, un cop realitzat la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se li informarà degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars de la mateixa preu i qualitat al comprat. Si, tot i així, el CLIENT no estigués interessat en acceptar l'alternativa proposada, RODI procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l'informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

El CLIENT haurà de seleccionar una de les dates disponibles al taller de la seva elecció que, un cop marcada, serà la data de lliurament del producte.

Els lliuraments i instal·lacions es realitzaran en horari d'obertura comercial dels nostres tallers.

Amb l'objecte de que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda trucant en horari comercial d'obertura al telèfon 900 921 790 o enviant un correu electrònic a l'adreça atencionalcliente@rodi.es.

 

4. Pagament i períodes de pagament

S'accepta les següents formes de pagament:

  • Targeta de Crèdit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament o, directament, al taller.

En els pagaments a través del web, un cop realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació.

RODI no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

 

5. Factures

Un cop efectuat i completat el servei en el taller, rebrà la Factura de la compra. Aquesta serà en format PDF en el seu espai personal dintre de la web o en paper si la sol·licita al taller.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant RODI exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

6. Garantia

Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits contra defectes de producció per un termini de 2 anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o material, tot i que caldrà que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de 14 dies des que va tenir coneixement d'ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix un ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà acudir al taller on li van instal·lar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució.

El document de garantia és la factura de compra.

 

7. Devolucions

Només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica o errors de muntatge. En qualsevol cas, no han d'haver transcorregut més de 14 dies des de la recepció del producte. Es comprovarà prèviament a l'acceptació que es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, inadequat o negligent. S'acompanyaran sempre de la corresponent la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació com en el cas d'error en la comanda s'oferirà CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT , a cap tipus de compensació.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part RODI de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que sigui procedent, reemborsarem l'import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.

RODI es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades fora del termini fixat o de productes que no compleixin els criteris per a la seva devolució.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a atencionalcliente@rodi.es o acudint al taller realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 

8. Dret de Desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà, en qualsevol cas, en el moment de la instal·lació del producte al taller.

Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a RODI METRO, S.L. C / Pere de Cabrera, 16, 5a planta, 25001 Lleida, correu electrònic: atencionalcliente@rodi.es, la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic ). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A l'atenció de

RODI METRO, S.L.

C / Pere de Cabrera, 16, 5a planta

25001 Lleida

atencionalcliente@rodi.es

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut / Comanda el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

 

9. Perfecció del contracte i modificacions dels serveis

El present contracte es perfeccionarà amb la instal·lació i pagament del producte.

RODI es reserva el dret de modificar, de forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. Obligacions de les parts

RODI es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació dels mateixos, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de muntatge de la compra realitzada a través dels seus tallers.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixats en les presents condicions de venda i a la recepció en el lloc indicat per al lliurament.

RODI no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a RODI qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual pels possibles errors i ús del servei contractat.

 

11. Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de RODI qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-ho en coneixement de RODI en l'e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

 

12. Compromís, acceptació i validesa del contracte

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent-hi el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó "Comprar" indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

13. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas .

 

14. Dades personals

El procés de contractació requereix que ompli formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si ho autoritza, per remetre-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat.

 

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 30/07/2019. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en que es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït modificació alguna que li afecti.